Vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội trong thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo bền vững

Ngày đăng:08:47 18/12/2017
Lượt xem: 3.725
Cỡ chữ
TS. Trần Hữu Ý 

Tài chính toàn diện là một khái niệm khá mới mẻ ở Việt Nam. Theo Trung tâm tài chính toàn diện Accion: Tài chính toàn diện là một trạng thái mà tất cả mọi người có khả năng sử dụng dịch vụ này được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ tài chính chất lượng cao, được cung cấp ở mức giá hợp lý theo cách thức thuận tiện cùng với sự tôn trọng khách hàng. Chủ thể cung cấp dịch vụ tài chính khá đa dạng nhưng phần lớn nhà cung cấp dịch vụ tài chính là khu vực tư nhân, tiếp cận những người có khả năng sử dụng dịch vụ, bao gồm người khuyết tật, người nghèo, những người sống ở khu vực nông thôn, những người sống ở khu vực miền núi.
 
Từ khái niệm trên có thể khẳng định: Tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tài chính toàn diện đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững, nó được coi như một trụ cột quan trọng của tăng trưởng, phát triển và giảm nghèo, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.
Giảm nghèo bền vững là trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của người nghèo, trước hết là ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.
Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia.Tính bền vững về kinh tế được thể hiện trên các khía cạnh: Sự gia tăng quy mô kinh tế, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và bình đẳng về cơ hội tham gia cũng như hưởng thụ thành quả phát triển của mọi người.
Để tài chính toàn diện thúc đẩy công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững, Chính phủ Việt Nam đã sử dụng nhiều công cụ để thực hiện, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là một công cụ hữu hiệu nhất trong việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Đến 30/9/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của NHCSXH đạt 179.120 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 169.036 tỷ đồng, với 6.729.192 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ, trong đó gần 80% khách hàng đang sinh sống tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và khu vực miền núi; chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,81%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm 0,42%.
Thực tiễn 15 năm hoạt động kể từ ngày thành lập (04/10/2002) đã khẳng định, vai trò quan trọng của NHCSXH trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, thể hiện trên các khía cạnh sau:
Thứ nhất, NHCSXH đã tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính
sách khác.

Khách hàng được vay vốn tại NHCSXH là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Những đối tượng khách hàng này là những người dễ bị tổn thương, yếu thế trong xã hội. Hầu hết trong số đó đang sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của đất nước. NHCSXH đã giúp cho họ có khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
- Doanh số cho vay tăng, số lượng khách hàng được vay vốn ổn định ở mức cao: (Biểu đồ 1)
Nhìn vào biểu đồ 1 ta thấy, doanh số cho vay tại NHCSXH tăng lên qua từng năm trong giai đoạn 2012 - 2016, nhờ đó đã góp phần không nhỏ vào quá trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Riêng 9 tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay đạt 43.766 tỷ đồng, bằng 78% so với năm 2016. Điều này, chứng tỏ hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước nhiều hơn.
Số lượng khách hàng được vay vốn NHCSXH từ năm 2012 - 9/2017 đều duy trì ở mức trên 02 triệu lượt khách hàng (năm 2012 có 2,14 triệu, năm 2013 có 2,02 triệu, năm 2014 có 2,1 triệu, năm 2015 có 2,4 triệu, năm 2016 có 2,3 triệu và 9 tháng năm 2017 là 1,6 triệu). Như vậy, số lượng khách hàng được tiếp cận vốn tín dụng chính sách luôn ổn định qua các năm từ năm 2012 đến tháng 9/2017.
Kết quả một cuộc khảo sát điều tra về khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân ngoại thành Hà Nội đã chỉ ra rằng: Khả năng tiếp cận của hộ vay ở khu vực nông thôn với NHCSXH đạt 71,7%, cao hơn so với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (58,3%) và Quỹ tín dụng nhân dân (41,7%). Tỷ lệ số hộ làm đơn đề nghị vay vốn so với hộ có nhu cầu vay vốn tại NHCSXH cũng cao hơn tại hai đơn vị kia, cụ thể tại NHCSXH chiếm 90,7%, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 80% và Quỹ tín dụng nhân dân là 72%.
- NHCSXH đã tập trung mọi nguồn lực để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, từ đó thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo bền vững.
Để thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, NHCSXH đã tập trung mọi nguồn lực để tăng nhanh quy mô tín dụng chính sách, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo nhờ cơ chế huy động đa dạng nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất của các địa phương trên toàn quốc. Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, ngoài việc nhận vốn do ngân sách Nhà nước cấp, NHCSXH đã tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, từ thành viên các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); nhận tiền gửi của các tổ chức tài chính, tín dụng; nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là của chính quyền địa phương, thực hiện tốt phương châm đa dạng hóa nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo. (Biểu đồ 2)
Nhìn vào biểu đồ 2 ta thấy, nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH tăng lên qua các năm từ năm 2012 đến năm 2016. Đến tháng 9 năm 2017, nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là 179.120 tỷ đồng, tăng 16.653 tỷ đồng so với năm 2016. Điều này cho thấy, NHCSXH đã tăng được quy mô tiếp cận vốn tín dụng chính sách để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ.
- Chất lượng tín dụng chính sách của NHCSXH đã không ngừng được nâng cao.
NHCSXH không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nợ quá hạn của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH giảm dần qua các năm từ năm 2012 đến năm 2016. Cụ thể, năm 2012, nợ quá hạn chiếm 1,03% tổng dư nợ nhưng đến 30/9/2017, chỉ còn 0,42% tổng dư nợ. Điều đó khẳng định, chất lượng tín dụng chính sách tại NHCSXH luôn được kiểm soát tốt, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn thấp cũng cho thấy, khả năng trả nợ của hộ vay tốt, tăng nhanh vòng quay vốn tín dụng, từ đó tăng cơ hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được đồng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
Thứ hai, để thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững, NHCSXH đã triển khai thực hiện nhiều chương trình tín dụng chính sách với nhiều mục tiêu khác nhau
Nếu khi mới thành lập, NHCSXH chỉ có 3 chương trình tín dụng chính sách thì đến nay, đã có 20 chương trình tín dụng chính sách với nhiều mục tiêu khác nhau như phục vụ sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ an sinh giáo dục, giải quyết việc làm, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà ở, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất - kinh doanh và thương nhân hoạt động tại vùng khó khăn… Các chương trình tín dụng chính sách này đã giúp nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách chủ yếu sống ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thứ ba, NHCSXH đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hiệu quả tín dụng chính sách, bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn và tạo thuận lợi cho các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận tài chính toàn diện
NHCSXH đã tăng cường công nghệ tin học trong quản lý hiệu quả tín dụng chính sách, rút ngắn thời gian và giảm thiểu các sai sót trong các giao dịch. Đồng thời, NHCSXH cũng đã triển khai dịch vụ tin nhắn qua điện thoại để giúp khách hàng thuận tiện đối chiếu nợ tại ngân hàng. Ngoài ra, NHCSXH đã và đang thực hiện dịch vụ chuyển tiền qua Western Union. Tăng cường công nghệ tin học đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nợ, hạn chế phát sinh những sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời, cũng tạo thuận lợi cho khách hàng trong các dịch vụ chuyển tiền, nâng cao được kiến thức về tài chính và giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay vốn và gửi tiền tại NHCSXH.
NHCSXH đạt được những thành tựu nêu trên là do những nguyên nhân sau:
Một là, nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thành lập NHCSXH là để thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo, ổn định xã hội.
Hai là, có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ từ việc ban hành các chính sách tín dụng ưu đãi đến việc bố trí các nguồn lực; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, giúp NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao.
Ba là, mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của NHCSXH ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện, cấu trúc hệ thống chính trị của nước ta. Với mạng lưới hoạt động trải rộng từ Trung ương đến địa phương đã thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực thi các chương trình tín dụng chính sách. Với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, các Tổ TK&VV tại các thôn, ấp, bản làng, cơ hội tiếp cận vốn vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được tăng cường. Mạng lưới hoạt động rộng khắp của NHCSXH cũng đã tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng trong thực thi các chính sách tín dụng, đối tượng thụ hưởng được nhận vốn vay kịp thời ngay tại nơi cư trú, đúng chế độ chính sách, đúng pháp luật và tiết kiệm được chi phí đi lại,
giao dịch. 
Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành tác nghiệp của NHCSXH luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo và tâm huyết cùng với đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Bộ máy quản trị của NHCSXH gồm Hội đồng quản trị ở Trung ương và Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp tại địa phương do các thành viên từ các cơ quan quản lý Nhà nước tham gia. Hiện tại, NHCSXH có Hội đồng quản trị ở Trung ương, 63 Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh và hơn 709 Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện với gần 2 vạn cán bộ lãnh đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là Chủ tịch UBND cấp xã đang tham gia kiêm nhiệm công tác quản trị NHCSXH.
Cơ cấu tổ chức của NHCSXH gồm có 3 cấp: Trung ương, tỉnh và huyện. Hội sở chính đặt tại thủ đô Hà Nội, chi nhánh cấp tỉnh đặt tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và 630 phòng giao dịch cấp huyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc vay vốn, trả nợ, NHCSXH đặt điểm giao dịch ở các xã, phường, thị trấn. Hiện nay, trong toàn quốc có 10.974 điểm giao dịch tại
xã, phường.
Tín dụng chính sách tại NHCSXH chủ yếu là những món vay nhỏ, lẻ; khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách sống chủ yếu ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên việc thực hiện giao dịch hàng tháng tại điểm giao dịch xã đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận với vốn tín dụng chính sách, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước đến với dân dễ dàng hơn.
Kết quả hoạt động của điểm giao dịch xã đã giải quyết trên 85% tổng giá trị giao dịch của khách hàng với NHCSXH, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; tiết giảm các chi phí đi lại, giao dịch của người vay; thực hiện dân chủ, công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách và tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc kiểm tra, giám sát và giúp đỡ người vay sử dụng vốn có hiệu quả.
Bốn là, phương thức cho vay, giải ngân và quản lý vốn vay của NHCSXH ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hiện thực hóa cam kết, mục tiêu xóa đói giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế. NHCSXH đã lựa chọn phương thức quản lý phù hợp là ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị xã hội. Đối tượng vay vốn được bình xét công khai tại Tổ TK&VV. NHCSXH trực tiếp giải ngân, thu nợ của người vay tại điểm giao dịch xã, phường. Phương thức này được thực hiện công khai minh bạch, có sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng nên đã tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với NHCSXH.
Sự kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và Tổ TK&VV đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, khai thác được nguồn lực của toàn xã hội phục vụ cho công tác giảm nghèo bền vững. NHCSXH đã mang lại sự thuận lợi và hiệu quả trong thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi đúng theo chủ trương và đường lối của Đảng và Chính phủ do đã huy động được nguồn lực xã hội, làm tiết giảm chi phí cho người vay và chi phí xã hội, đặc biệt tăng khả năng tiếp cận tín dụng chính sách của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Với mạng lưới sâu rộng, NHCSXH là ngân hàng có độ bao phủ rộng lớn nhất trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, bảo đảm cung cấp kịp thời các sản phẩm dịch vụ phù hợp và dễ dàng tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Đến nay, NHCSXH đã có gần 31,9 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn, đã giúp 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo và 112 nghìn lao động được vay vốn để đi lao động có thời hạn tại nước ngoài; trên 3,5 triệu học sinh, sinh viên vay vốn học tập; 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 105 nghìn căn nhà vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long; 528 nghìn căn nhà cho hộ nghèo; trên 11 nghìn căn nhà phòng tránh bão lũ khu vực miền Trung... Đồng thời, thực hiện tín dụng chính sách là sự gắn kết giữa NHCSXH với chính quyền, với các tổ chức chính trị xã hội với dân, tạo thành một sức mạnh tổng thể để thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Một khi những người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, có thu nhập thì sẽ ổn định cuộc sống và nâng cao chất lượng cuộc sống đồng nghĩa củng cố niềm tin của dân với Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.
Một số khó khăn, thách thức
Quá trình thúc đẩy tài chính toàn diện góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững, NHCSXH vẫn còn một số khó khăn, thách thức sau:
Thứ nhất, mặc dù nguồn vốn hiện nay của NHCSXH cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhưng NHCSXH vẫn cần có các nguồn vốn có thời hạn dài, lãi suất thấp để hỗ trợ giảm nghèo bền vững. Hiện nay, NHCSXH vẫn còn hạn chế trong thu hút các nguồn vốn nhân đạo, vốn ODA và các nguồn vốn có thời hạn dài, lãi suất thấp. Số lượng các chương trình tín dụng chính sách ngày càng nhiều, đối tượng tăng lên do quy định chuẩn nghèo mới, đa chiều. Một số chương trình tín dụng đã được giao nhưng chưa bố trí được nguồn vốn để cho vay như chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...
Thứ hai, NHCSXH còn một số khó khăn trong việc đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính. Mặc dù NHCSXH đã làm tốt dịch vụ tín dụng, quản lý tốt vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách và cố gắng mở rộng các sản phẩm dịch vụ khác như huy động tiết kiệm, tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền... nhưng do địa bàn hoạt động rộng, giao dịch đến tận xã, đến cả vùng sâu, vùng xa, hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ dân trí còn nhiều bất cập... nên việc tăng cường các sản phẩm về dịch vụ tài chính vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng.
Thứ ba, công tác tuyên truyền của NHCSXH để nâng cao nhận thức của người dân về tài chính toàn diện cũng gặp không ít khó khăn. Người nghèo và các đối tượng chính sách sống chủ yếu ở vùng nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên cũng hạn chế trong nhận thức, đặc biệt là về dịch vụ tài chính. Vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ cho không, cấp phát của Nhà nước. Một số hộ dân chưa biết vay vốn để làm gì do chưa có phương án sản xuất kinh doanh nên chưa mạnh dạn sử dụng các dịch vụ tài chính vi mô. Ngoài ra, sự vào cuộc của một số chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội và Ban quản lý tổ TK&VV vẫn còn hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền về dịch vụ tài chính toàn diện.
Đề xuất một số giải pháp
Để phát huy vai trò của NHCSXH trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam, xin được đề xuất một số giải pháp sau:
Một là, căn cứ mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012, NHCSXH tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 là phát triển NHCSXH theo hướng ổn định và bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước. Phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với các sản phẩm và dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 10%; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng; đơn giản hóa thủ tục và tiêu chuẩn hóa quy định nghiệp vụ; đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ; hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, hội nhập với hệ thống ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.
Hai là, tổ chức nghiên cứu để xây dựng chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phát huy tối đa vai trò của NHCSXH trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.
Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Mở rộng các hình thức huy động vốn và đa dạng hóa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo chuẩn nghèo đa chiều. Đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác để tiếp cận được các nguồn vốn giá rẻ, thời gian dài và lãi suất thấp để đáp ứng được ngày càng nhiều các đối tượng thụ hưởng nhằm hỗ trợ giảm nghèo bền vững.
Bốn là, từng bước mở rộng và đa dạng hóa dịch vụ tài chính của NHCSXH phù hợp với đối tượng vay vốn của NHCSXH. Để phát triển các dịch vụ tài chính, cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tiến các dịch vụ tiền gửi, dịch vụ chuyển tiền, thanh toán qua thẻ, mở tài khoản để phục vụ không chỉ khách hàng của hệ thống mà cho tất cả người dân tại các địa bàn hoạt động...
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các dịch vụ tài chính của NHCSXH thông qua việc đào tạo, tập huấn các dịch vụ tài chính cho Tổ TK&VV, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền cấp xã. Việc đầu tư nguồn vốn tín dụng chính sách phải gắn với quy hoạch sản xuất, dựa trên thế mạnh của mỗi địa phương. Phối hợp, lồng ghép hiệu quả với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, nuôi trồng hiệu quả của từng địa phương, có chính sách dạy nghề hướng dẫn cách làm ăn và tạo cơ hội việc làm để các hộ nghèo và đối tượng chính sách thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
- Nghị định số 78/2002/NÐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
- Báo cáo kết quả hoạt động của NHCSXH các năm: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 và 30/9/2017.
- Nguyễn Phương Lê, Nguyễn Mậu Dũng, (2011), “Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của hộ nông dân ngoại thành Hà Nội: Nghiên cứu điển hình tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ”.
- Tạp chí Tài chính số 9 kỳ 2 - 2015 “Nâng cao chất lượng tín dụng hỗ trợ giảm nghèo”.
- Tạp chí Lý luận chính trị số 7 - 2015 “Vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
hiện nay”.
- http://daotaomof.vn/bvct/chi-tiet/377/chuyen-de-32-mot-so-van-de-chung-ve-tai-chinh-toan-dien.html.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 23, tháng 12/2017)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu