Thứ Tư, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Huy động vốn từ nguồn tài sản bảo đảm của doanh nghiệp, từ quy định pháp luật đến thực tiễn

Các biện pháp bảo đảm có vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn vốn tín dụng. Tuy các quy định hiện hành về cơ bản đã xác lập được hành lang pháp lý về tài sản bảo đảm, song vẫn còn bỏ ngỏ khá nhiều khía cạnh quan trọng nhất là đối với các tài sản vô hình. Bài viết sẽ tập trung phân tích một số nguyên tắc chung về tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (BLDS) và một số loại tài sản bảo đảm đặc biệt đang ít nhiều đặt ra khó khăn trong thực tế xác lập, quản lý và xử lý bảo đảm.

“Đòn bẩy” khích lệ người dân thoát nghèo

02/07/2019 0
Nguồn vốn tín dụng chính sách được xem như “đòn bẩy” khích lệ người dân trên mảnh đất “khô cằn sỏi đá” Hà Tĩnh hăng say, đổi mới về cách nghĩ, cách làm, thể hiện rõ vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, gắn hoạt động giảm nghèo với phong trào xây dựng nông thôn mới.