Tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ ngành Ngân hàng

Ngày đăng:08:53 14/11/2017
Lượt xem: 1.448
Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) và Chương trình số 1464/CTr-TLĐ của Tổng LĐLĐVN về việc “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”, thời gian qua, CĐNHVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng phối hợp với chuyên môn vận động, tổ chức nhiều loại hình để đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ trong Ngành.
 
Các hoạt động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn hệ thống; tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động về trách nhiệm trong việc tiếp tục tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ; đồng thời giúp CNVCLĐ thấy rõ việc học tập vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập; xây dựng, phát triển đội ngũ CNVCLĐ ngành Ngân hàng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn Ngành trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.

CÐNHVN tập huấn chỉ đạo đại hội, công tác tài chính, viết tin bài tại 3 miền Bắc, Trung, Nam
Cụ thể, các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xác định đây là giá trị cốt lõi để cơ quan, doanh nghiệp phát triển an toàn, bền vững. 100% đơn vị triển khai tuyên truyền đến CNVCLĐ tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Ngành trong tình hình mới; phát động các đơn vị trong Ngành thực hiện đổi mới phong cách giao dịch, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hoá doanh nghiệp và phát triển thương hiệu, hướng tới mục tiêu “xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại”; tuyên truyền để CNVCLĐ nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng. CĐNHVN cũng đã xây dựng Website CĐNHVN từ tháng 12/2014; các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tuyên truyền trên Website, bản tin của đơn vị, hệ thống mình.

Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở Công đoàn CQ NHTW
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã vận động CNVCLĐ học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, cụ thể: 100% Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc CĐNHVN triển khai nội dung này đến đoàn viên, người lao động thông qua nhiều kênh thông tin như: văn bản, mạng nội bộ, các cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành...; CĐNHVN đã tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động Công đoàn NHVN”. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tiến hành nghiên cứu hơn 100 đề tài khoa học cấp cơ sở và cấp Ngành góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 4b/NQ- BCH ngày 06/01/2005 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Phong trào xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao dịch để xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành Ngân hàng cũng được quan tâm. 10 đơn vị trong ngành Ngân hàng đang thực hiện Quy chế văn hóa công sở của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ quy chuẩn văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của hệ thống mình, như hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Vietinbank, Agribank, Vietcombank, BIDV...; Các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc CĐ NHVN khác thực hiện theo quy định của đơn vị (nội quy, quy chế) về văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp...

Hội thi cán bộ Vietinbank thanh lịch, giỏi việc ngân hàng
Các cấp Công đoàn cũng đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các lớp học chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo, đào tạo lại cho CNVCLĐ trong hệ thống. Hơn 70.000 lượt đoàn viên, người lao động trong hệ thống ngân hàng được tham gia các lớp học chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Các cấp công đoàn đã tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp bố trí thời gian, kinh phí cho CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ; tổ chức các lớp học tại doanh nghiệp cho đoàn viên, CNVCLĐ, đưa nội dung học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động vào nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm… Từ đó, tạo mọi điều kiện để người lao động được học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…
Hàng năm, CĐNHVN đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về các mặt hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn chuyên trách và bán chuyên trách tại 3 miền: Bắc, Trung, Nam; bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn như: công tác tổ chức, nữ công, tuyên giáo, tài chính, thi đua khen thưởng và trang bị những kiến thức về Hiến pháp, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, về chính sách pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống HIV/AIDS, ma túy, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá... Các lớp tập huấn được gắn với yêu cầu thực tế hoạt động ở cơ sở, góp phần cập nhật thông tin cho cán bộ công đoàn.
Các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn NHVN đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ công đoàn về các kỹ năng mềm, hoạt động ủy ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân, các nội dung liên quan đến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo hiểm xã hội, công tác thi đua khen thưởng, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác công đoàn và hoạt động nữ công... Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tại công đoàn cơ sở.
Thời gian tới, các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ trong hệ thống. Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNVCLĐ; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò và sự cần thiết phải học tập, coi học tập là việc phải làm cả đời để lập thân, lập nghiệp; Tham gia phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch hàng năm và dành kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật cho người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Đưa nội dung học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, kiến thức pháp luật thành chỉ tiêu thi đua đối với tập thể và cá nhân. Hàng năm, tiến hành đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và tổ chức phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến... 

VNUBW
 
(Tạp chí Ngân hàng số 21, tháng 11/2017)
 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu