Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Quy định của Thủ tướng Chính phủ về cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn

Ngày đăng:02:31 06/04/2018
Lượt xem: 5.565
Cỡ chữ
Tại Quyết định số 13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 128 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung).Ảnh chỉ có tính minh họa

Điều kiện xem xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn

Theo Quyết định, điều kiện xem xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đối với khách hàng vay vốn, dự án, phương án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.
(ii) Khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Triển khai các dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân thuộc các ngành, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từng thời kỳ.

+ Triển khai các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

+ Đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

(iii) Dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đã được tổ chức tín dụng thẩm định là đảm bảo khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng; đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Quyết định này cũng quy định rõ các điều kiện để TCTD cấp tín dụng vượt giới hạn, bao gồm:

(i) Về cấp tín dụng hợp vốn:

+ TCTD đã đề xuất và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc cấp tín dụng hợp vốn đối với dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn mà khả năng hợp vốn của các TCTD đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng; hoặc

+ Đã phát hành thư mời hợp vốn tới ít nhất 5 tổ chức tín dụng khác, đăng trên trang thông tin điện tử chính thức của TCTD, các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 30 ngày làm việc nhưng không có TCTD khác tham gia hợp vốn.
(ii) Tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, TCTD đáp ứng các yêu cầu về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật các TCTD và các quy định pháp luật có liên quan.

(iii) Thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ được nêu tại hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn và các văn bản phê duyệt chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn trước đó.

(iv) Đảm bảo giới hạn cấp tín dụng quy định tại khoản 8 Điều 128 Luật các TCTD năm 2010 khi tính cả khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị.

Quyết định này cũng quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn; Xác định mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn; Trình tự, thủ tục xem xét cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn…

Tổ chức thực hiện việc cấp tín dụng vượt giới hạn

Về tổ chức thực hiện, NHNN có trách nhiệm thẩm định hồ sơ do TCTD cung cấp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Thanh tra, giám sát việc thực hiện cấp tín dụng vượt giới hạn của TCTD; Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp NHNN có ý kiến đối với đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn và chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã tham gia ý kiến. Đồng thời, chịu trách nhiệm khác trong phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị mình đối với dự án, phương án, khách hàng được cấp tín dụng vượt giới hạn.

TCTD chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin, tài liệu cung cấp cho NHNN; Chịu trách nhiệm về việc thẩm định, cấp tín dụng, kiểm tra kiểm soát sau cho vay, thu hồi nợ vay, xử lý rủi ro (nếu có) theo quy định đối với khoản cấp tín dụng vượt giới hạn; Giám sát chặt chẽ, đảm bảo việc khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018. Các trường hợp cấp tín dụng vượt giới hạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo các văn bản phê duyệt trước đó.

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu