Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Phát hành và điều hòa tiền mặt

Ngày đăng:04:44 10/02/2017
Lượt xem: 1.828
Cỡ chữ
Nguồn: Tham khảo nguồn http://www.sbv.gov.vn
PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU HÒA TIỀN MẶT
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thiết kế mệnh giá, kích thước, trọng lượng, hình vẽ, hoa văn, các đặc điểm khác của đồng tiền và tổ chức in, đúc tiền tại các cơ sở in, đúc tiền. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việc phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về được thực hiện thông qua các hoạt động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN. Tiền in đúc được chuyển từ các cơ sở in về các Kho tiền Trung ương và điều chuyển đến kho tiền các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phục vụ công tác phát hành, điều hòa tiền mặt.
Mô hình cung ứng, điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam