Thứ Ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:03:07 23/10/2018
Lượt xem: 13.295
Cỡ chữ
- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Ngân hàng bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tạp chí ngân hàng điện tử, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.
 - Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành bằng tiếng Việt, tiếng Anh chuyên đề Tin học Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng điện tử đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.
- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Ngân hàng.
-  Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; tổ chức diễn đàn trao đổi lý luận, thực tiễn về chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực khác có liên quan
-  Xuất bản và phát hành các tài liệu tham khảo về lĩnh vực ngân hàng – tài chính, các ấn phẩm thông tin lý luận khoa học, công nghệ, nghiệp vụ và đào tạo trong ngân hàng và ngoài ngành Ngân hàng và các ấn phẩm liên quan khác, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Ngân hàng và quy định của pháp luật.
- Tổ chức quảng cáo, truyền thông sự kiện và các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Tạp chí Ngân hàng theo quy định của pháp luật
- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Ngân hàng.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng hoạt, nội dung, hình thức và mở rộng phạm vi phát hành Tạp chí Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và sử dụng đội  ngũ cộng tác viên, thông tin viên để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Giới thiệu, phổ biến những thành tựu khoa học, kinh nghiệm về quản lý và công nghệ ngân hàng.
 
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao