Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi
25/05/2017 2.441 lượt xem
Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 651.000 ha, dân số theo kết quả điều tra hộ nghèo đến cuối năm 2016 là 149.689 hộ với 622.844 nhân khẩu, toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 783 Thôn/Bon; trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh

Đắk Nông là tỉnh còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên hơn 651.000 ha, dân số theo kết quả điều tra hộ nghèo đến cuối năm 2016 là 149.689 hộ với  622.844 nhân khẩu, toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 783 Thôn/Bon; trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn; hộ đồng bào dân tộc thiểu số 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo kết quả điều tra đến cuối năm 2016 là 19,20% với 28.739 hộ, trong đó hộ nghèo là người dân tộc chiếm 40,44% (dân tộc thiểu số tại chỗ chiếm 53,79%); Hộ cận nghèo là 10.824 hộ, chiếm 7,23%.  

Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động và tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH tỉnh, NHCSXH Việt Nam về các mặt hoạt động từ công tác triển khai nguồn vốn vay đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện tốt nhất chăm lo cho nhân dân về nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách khác được tiếp cận kịp thời để giảm bớt khó khăn và tăng thêm việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

Cùng với đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo điều hành linh hoạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để chuyển tải nguồn vốn đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp đồng bộ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh để triển khai, hướng dẫn và giám sát thực hiện qui trình nghiệp vụ đến tổ chức hội cấp dưới và tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); đặc biệt tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của hộ vay về thực hiện các qui định khi vay vốn, tham gia tiền gửi; tư vấn hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Đến 31/12/2016 tổng dư nợ đạt 2.002 tỷ đồng tăng 252 tỷ đồng (tỷ lệ tăng trưởng 14,4%), đạt 99,8% kế hoạch giao năm 2016 với 63.473 hộ còn dư nợ (tăng số hộ so với năm 2015 là 3.736 hộ). So với tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân chung của toàn chi nhánh trong năm 2016 một số đơn vị có mức tăng trưởng cao điển hình như: huyện Tuy Đức tăng 19%
(+ 41 tỷ đồng); Cư Jút tăng 18% (+ 44 tỷ đồng); Đắk GLong 16% (39 tỷ đồng)...

Công tác huy động vốn qua tổ TK&VV và huy động tiền gửi được Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn quan tâm, quyết liệt chỉ đạo để triển khai đồng bộ và đã đi vào ổn định. Mọi người dân đều hiểu rõ và đầy đủ ý nghĩa của việc tham gia tiền gửi qua tổ, đặc biệt tham gia tiền gửi tại điểm giao dịch xã đây là điểm mới của NHCSXH tạo điều kiện tốt nhất cho những tổ chức và cá nhân muốn gửi tiền nhưng không phải lên trụ sở Ngân hàng huyện để gửi. Đồng thời qua gửi tiền tại điểm giao dịch xã lãnh đạo chính quyền địa phương rất ủng hộ, nhiều lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy và UBND xã tham gia đều hàng tháng tạo bước động lực mới cho hoạt động tiền gửi tại điểm giao dịch xã của NHCSXH. Riêng trong năm 2016 Chi nhánh đã đạt 106% kế hoạch năm, tăng 14,3 tỷ đồng so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác, các ban ngành và chính quyền các cấp quyết liệt nâng cao chất lượng tín dụng; Chi nhánh đã áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, trong năm Chi nhánh đã giảm được 2.05 tỷ đồng nợ quá hạn, đưa nợ quá hạn từ 0,7% đầu năm xuống còn 0,51%; tổng nợ xấu toàn chi nhánh chiếm 0,69% trên tổng dư nợ (nợ khoanh 0,18%).

Trong năm 2016 là năm Chi nhánh chú trọng và nâng cao chất lượng tại điểm giao dịch xã từ con người, phương tiện máy móc, đến chất lượng phục vụ. Chính vì vậy nên việc giao dịch tại điểm giao dịch xã đã đi vào ổn định, chất lượng phục vụ nhân dân không ngừng cải thiện, quy trình nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc tạo niềm tin đối với chính quyền và người dân khi đến giao dịch.

Việc củng cố, kiện toàn hoạt động Tổ TK&VV được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những giải pháp cơ bản nhất để củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng. Vì vậy, trong năm 2016 Chi nhánh NHCSXH tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai quyết liệt, hiệu quả, công tác kiện toàn nội dung hoạt động của tổ và ban quản lý tổ TK&VV. Hiện tại, toàn tỉnh có 1.484 TK&VV, số tổ hoạt động tốt và khá chiếm hơn 97%. Ngoài việc nâng cao chất lượng tổ, Chi nhánh luôn phối hợp chính quyền địa phương cấp xã và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt giám sát việc bình xét vay vốn để tránh tình trạng thu phí, tham ô...

Sau khi có chủ trương Chủ tịch UBND xã tham gia là thành viên Ban đại diện các huyện và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, vị thế của NHCSXH đã khác, chính quyền địa phương từ tỉnh xuống đến xã, thôn vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt. Trưởng ban đại diện tỉnh và huyện đều là Chủ tịch UBND cùng cấp tham gia, nên chất lượng hoạt động Ban đại diện HĐQT đã đạt kết quả rõ rệt, tạo thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH tại địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc, chất lượng họp giao ban định kỳ thực hiện đầy đủ theo quy định. Riêng trong năm 2016, Nghị quyết ban hành giao mỗi địa phương huyện bổ sung 500 triệu đồng qua NHCSXH để cho vay, năm 2017 tối thiểu  mỗi huyện 750 triệu đồng, ngân sách tỉnh chuyển qua 6,5 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH trong năm 2016 đã giúp 8.271 lượt hộ nghèo (riêng 5.753 hộ nghèo dân tộc thiểu số được tiếp cận vốn vay, với số tiền 132 tỷ đồng), 2.951 lượt hộ cận nghèo, 1.976 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn; giải quyết việc làm cho 2.143 lao động; tạo điều kiện cho trên 2.587 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập; giúp 8.481 hộ sống ở vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, giúp 99 hộ nghèo có điều kiện xây nhà ở qua đó góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Tín dụng chính sách cho vay phát triển sản xuất đã tạo điều kiện và cơ hội cho người nghèo để tiếp cận nguồn lực, phát triển sản xuất hàng hóa; đặc biệt hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với vốn tín dụng đã tăng rõ rệt, được vay vốn ngày càng nhiều, việc quản lý, sử dụng tiền vay cơ bản có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, tiếp tục vay vốn lớn hơn để tăng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất và giá trị sản phẩm cây, con. Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH đã giúp 4.327 hộ thoát nghèo và 3.488 hộ thoát hộ cận nghèo.

Cùng với đó, Chi nhánh còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: Trong năm 2016 Chi nhánh NHCSXH tỉnh nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Krông Nô, tặng 40 bộ máy tính cho các trường học trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn và phát 130 suất quà Tết Nguyên đán cho trẻ mô côi và gia đình chính sách...
Tuấn Hưng
Nguồn: TCNH số 7-2017
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 24 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 22 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 25 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 27 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 2 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 224 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 81 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 59 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 74 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 58 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 270 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 136 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
                  Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó
04/01/2022 153 lượt xem
Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nền kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là dưới tác động của dịch bệnh Covid-19... Hoạt động sản xuất kinh doanh trê...
                  Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022
30/12/2021 562 lượt xem
Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị ...
                  Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
Agribank góp phần quan trọng ngăn chặn và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn
27/12/2021 317 lượt xem
Trong 5 năm trở lại đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn là một trong những ngân hàng có tổng mức cấp tín dụng cho nền kinh tế lớn nhất trong toàn hệ thống, đặc...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?