Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Ninh: 15 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày đăng:03:48 27/02/2018
Lượt xem: 3.993
Cỡ chữ
Thảo Linh
 
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với
ng­ười nghèo và các đối tượng chính sách khác, 15 năm qua, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, tạo dấu ấn trong chặng đường xây dựng và phát triển bền vững. Qua hoạt động đã tạo dựng được lòng tin của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
15 năm qua, NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã bám sát các chương trình, kế hoạch của Trung ương, mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn với quy mô mở rộng, chất lượng ngày càng cao.
NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đã tranh thủ nguồn vốn của NHCSXH Việt Nam, kết hợp với nguồn vốn ngân sách địa phương triển khai nhanh, kịp thời chính sách tín dụng của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Không để xảy ra tiêu cực, lợi dụng chính sách làm thất thoát vốn của Nhà nước; Tham mưu, triển khai Nghị quyết số 54-2017-NQ-HĐND về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH; Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững và tạo việc làm cho các đối tượng chính sách. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn, các quy trình nghiệp vụ vay vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy mô hoạt động của NHCSXH tỉnh Bắc Ninh ngày càng được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Khi mới thành lập, chi nhánh chỉ có 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao (cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm), đến nay chi nhánh đã và đang thực hiện cho vay 09 chương trình tín dụng. Các chương trình tín dụng đều được triển khai thực hiện tại 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Tổng doanh số cho vay lũy kế 15 năm là 5.504 tỷ đồng, với 499 nghìn lượt hộ được vay vốn; doanh số cho vay năm sau đều cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt 367 tỷ đồng.
- Tổng doanh số thu nợ lũy kế 15 năm là 3.625 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu nợ trên 241 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng doanh số cho vay, góp phần tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng.
- Tổng dư nợ đạt trên 2.027 tỷ đồng, tăng 1.877 tỷ đồng so với đầu năm 2003, tỷ lệ tăng trưởng là 12,5 lần, tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm đạt 19,85%. Trong đó, nợ quá hạn là 3.035 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng dư nợ. Số khách hàng còn dư nợ là 99.145 khách hàng; Dư nợ bình quân 20,5 triệu đồng/hộ.
Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, trong 15 năm qua, đã có gần 499 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 55 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 233 nghìn lao động, trong đó số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là trên 1.300 lao động; hơn 60 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; trên 2 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; xây dựng gần 256 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại vùng nông thôn; Thông qua chương trình tín dụng gắn với các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương đã có vai trò tích cực trong việc duy trì, bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, như: nghề mây tre đan ở xã Lạc Vệ huyện Tiên Du, xã Xuân Lai; nghề đúc đồng ở xã Đại Bái huyện Gia Bình; nghề sản xuất đồ gỗ ở phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, xã Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh; nghề sản xuất đồ gỗ, đồ đồng ở xã Quảng Phú, huyện Lương Tài; nghề gốm tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ... Thông qua vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm nguồn vốn để yên tâm đầu tư vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cũng như làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn. Nhờ có vốn tín dụng tín dụng chính sách ưu đãi, hộ nghèo, con hộ nghèo có điều kiện nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt từ đó có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa bàn. Tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
 Đến nay, NHCSXH tỉnh đã và đang thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm… tại 100% các huyện, thị xã, thành phố. Lũy kế tổng doanh số cho vay hiện đạt hơn 5.279 tỷ đồng, với 489.442 lượt hộ được vay vốn; doanh số cho vay năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt 351,94 tỷ đồng; mức cho vay bình quân là 10,8 triệu đồng/hộ.
NHCSXH cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nguồn vốn, từ khâu giải ngân, thu nợ, kiểm tra, giám sát… nên các chương trình tín dụng ưu đãi đã phát huy hiệu quả cao. Trong 15 năm qua, có hơn 183.000 lượt hộ nghèo được vay vốn với doanh số là 1.851,6 tỷ đồng, góp phần giúp hơn 55.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Thu hút, tạo việc làm mới cho hơn 229.000 lao động; hơn 60.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập; hơn 2.000 hộ nghèo được hỗ trợ vốn để xây dựng nhà ở; xây dựng gần 244.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tại vùng nông thôn.
Từ nay đến năm 2020, NHCSXH tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành 100% kế hoạch huy động được giao; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã…
NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, hoàn thành 100% kế hoạch huy động được giao; Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã…
Phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm.
Tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, không để xảy ra tiêu cực, lợi dụng chính sách làm thất thoát vốn của Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách tín dụng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.


(Tạp chí Ngân hàng số 3+4, tháng 2/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu