Thứ Sáu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh góp phần tăng trưởng và phát triển ổn định

Ngày đăng:02:16 19/02/2020
Lượt xem: 248
Cỡ chữ
Kết quả hoạt động ngân hàng trên toàn quốc trong những năm qua nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ là cơ sở nền tảng tốt cho quá trình tăng trưởng và phát triển hoạt động ngân hàng ổn định, đồng thời tạo dư địa cho tăng trưởng và phát triển của giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt năm 2020, là năm kết thúc giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020, vì vậy, có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của giai đoạn này.
 
Với ý nghĩa đó và đặt trong vai trò chức năng, nhiệm vụ của hệ thống ngân hàng địa phương, bài viết phân tích đánh giá những kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2019, định hướng nhiệm vụ năm 2020 và giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đề ra nhằm tiếp tục củng cố nền tảng cho tăng trưởng và phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả trong năm 2020 và cho giai đoạn tiếp theo.
 

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2019 và những kết quả đạt được
 
Thứ nhất, thị trường tiền tệ ổn định. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ ngành Ngân hàng trong năm 2019 và định hướng phát triển giai đoạn 2016 - 2020, sự ổn định của thị trường tiền tệ tiếp tục tạo cơ sở nền tảng cho việc củng cố vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là kết quả quan trọng và nổi bật đặt trong diễn biến của năm 2019, với nhiều sự khác biệt so với những năm trước đây. Trong đó cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, với những tiềm ẩn rủi ro về thị trường, về chiến tranh tiền tệ và sự mất giá của các đồng tiền mạnh, giá vàng tăng cao và đạt đỉnh của những năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu - tất cả những diễn biến đó, có tác động và gây áp lực rất lớn đến tiền đồng: tỷ giá và lãi suất. Song, lãi suất, tỷ giá vẫn ổn định và diễn biến theo định hướng điều hành của NHTW, phù hợp cung - cầu thị trường, góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng[1]. Trong đó các chỉ số về lạm phát, về GDP, và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác có liên quan (xuất siêu; dự trữ ngoại tệ; đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp mới thành lập…) đều đạt và vượt kế hoạch - là kết quả định lượng, hội tụ và phản ánh trực tiếp vai trò của các yếu tố từ chính sách tiền tệ.
 
Thứ hai, hoạt động ngân hàng ổn định và tăng trưởng.  Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong năm 2019 và trong 03 năm trở lại đây cả về quy mô và hiệu quả hoạt động.
 
Hệ thống mạng lưới các TCTD trên địa bàn hiện nay có 2.138 đơn vị, gồm hội sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch. Trong đó, các TCTD tập trung phát triển và sắp xếp mạng lưới hoạt động hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý. Riêng trong năm 2019 số lượng phòng giao dịch tăng 14 đơn vị so với năm 2018.
 
Tổng tài sản của các TCTD trên địa bàn tăng 12,3% so với năm 2018; các chỉ số về hoạt động: huy động vốn, dư nợ tín dụng đều tăng. Trong đó, huy động vốn tăng 13,5% và dư nợ tín dụng tăng 14% so với cuối năm 2018. [2]

Kết quả kinh doanh, mặc dù mức độ lợi nhuận khác nhau, song, tất cả các TCTD trên địa bàn đều có kết quả kinh doanh dương và tăng trưởng so với năm 2018. Đồng thời nợ xấu được kiểm soát. 
 
Thứ ba, cơ cấu lại hoạt động theo kế hoạch và một số TCTD hoạt động hiệu quả, ổn định và bền vững hướng đến xây dựng thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, với những dấu ấn về công nghệ, dịch vụ và nền tảng ngân hàng số, phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kết quả này phản ánh trên 02 phương diện chính sau:
 
Một là, về kết quả cơ cấu lại các TCTD trên địa bàn theo Đề án được ban hành kèm theo Quyết định 1058/QĐ-TTg:
 
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP. HCM đã khắc phục tồn tại hạn chế (về bộ máy và hiệu quả hoạt động; những khó  khăn về nợ xấu và tăng trưởng…) và góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 
 
Cùng với đó, năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh tiếp tục được TCTD trên địa bàn quan tâm cải thiện theo kế hoạch đề ra. Trong đó, riêng 12 NHTMCP Hội sở chính, so với cuối năm 2018 tổng tài sản tăng 11,04%/năm; vốn tăng: 3,6%; huy động vốn tăng: 11,84%; dư nợ tín dụng tăng 11,94% và đặc biệt kết quả kinh doanh duy trì tốc độ tăng trưởng, các hoạt động dịch vụ ngân hàng phát triển... đã tạo điều kiện cải thiện năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các TCTD này so với giai đoạn trước đây, nhất là giai đoạn khó khăn kinh tế vĩ mô (2011 - 2015);
 
Nợ xấu của nhóm 12 NHTMCP Hội sở chính trên địa bàn dưới 2% tổng dư nợ của nhóm này.
 
Hai là, một số TCTD không ngừng cải thiện năng lực cạnh tranh và xây dựng được thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước, khu vực và Quốc tế như VCB, BIDV, VIB và ACB... Trong đó xuất hiện những yếu tố tích cực trong cạnh tranh: thu hút khách hàng bằng tiện ích sản phẩm, giảm giá dịch vụ và bằng phong cách giao dịch, văn hóa giao tiếp... những vấn đề về cải cách hành chính trong ngành Ngân hàng đã và đang được các TCTD trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện tốt.
 
Thứ tư, dịch vụ ngân hàng phát triển gắn với cải cách hành chính và tập trung mở rộng các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực công và thanh toán tiêu dùng qua ví điện tử. Trong đó các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, điện, nước và các dịch vụ công trực tuyến đang được các TCTD trên địa bàn quan tâm mở rộng và phát triển theo chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và của UBNDTP. Đồng thời gắn liền với quá trình mở rộng và phát triển thương mại điện tử và Đề án xây dựng thành phố thông minh của UBNDTP trong năm 2019 và trong giai đoạn tiếp theo.
 
Thứ năm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, với các chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và UBNDTP. Trong đó đảm bảo yếu tố lãi suất ổn định và chính sách lãi suất ưu đãi đối với 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng và phát triển SXKD và nắm bắt kịp thời khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
 
Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp áp dụng lãi suất ở mức phổ biến 6,5% -7%/năm đối với cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng và xoay quanh mức 9%/năm đối với cho vay trung dài hạn, tạo hiệu ứng lan tỏa và tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp thành phố đánh giá cao.
 
Các chương trình tín dụng: cho vay 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, cho vay nông nghiệp và  nông thôn; cho vay công nghiệp hỗ trợ; kích cầu đầu tư; cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cho vay bình ổn thị trường...; chương trình tín dụng chính sách trong năm 2019 tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện tốt, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.
 
Các hoạt động đối thoại doanh nghiệp; phối hợp Sở Công thương; UBMTTQ... để theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp; nắm bắt khó khăn vướng mắc, thông tin phản ánh, phản biện chính sách... trong năm 2019 tiếp tục được thực hiện tốt. Đặc biệt tổ chức các hội nghị chuyên đề và ký kết giữa các sở ngành liên quan: Sở Công thương về phát triển sản phẩm chủ lực; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đưa chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đi vào chiều sâu, chất lượng và đúng với ý nghĩa “kết nối” để phát triển.
 
Cơ sở nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo
 
Có thể nói kết quả hoạt động ngân hàng nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng trong những năm qua và trong năm 2019 tiếp tục củng cố nền tảng vững chắc cho tăng trưởng ổn định và bền vững trong năm 2020 và cho giai đoạn tiếp theo. Nền tảng đó, phản ánh trên 03 phương diện chính sau:
 
Thứ nhất, ở góc độ vĩ mô, kết quả hoạt động ngân hàng trong những năm qua và trong năm 2019, là cơ sở, nền tảng để tổ chức và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngành Ngân hàng theo Nghị quyết Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và theo Chỉ thị của NHTW về nhiệm vụ giải pháp tiền tệ tín dụng năm 2020, đảm bảo thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ Quốc hội giao trong năm 2020: ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, với tốc độ tăng trưởng GDP ở mức 6,8% và chỉ số lạm phát dưới 4%.
 
Thứ hai, kết quả tích cực trong hoạt động ngân hàng năm 2019, đặc biệt là những kết quả về tăng trưởng các hoạt động dịch vụ; kết quả kinh doanh, cải thiện và kiểm soát nợ xấu… sẽ tạo điều kiện cho các TCTD nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh - là các yếu tố nền tảng cho tăng trưởng và phát triển trong năm 2020. Đồng thời tạo thuận lợi cho các TCTD đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, phát triển dịch vụ ngân hàng số trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, phù hợp xu hướng phát triển chung của nền kinh tế.
 
Dưới góc độ quản lý, chính hiệu quả hoạt động của các TCTD hiện nay, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng ngân hàng, đặc biệt là các chính sách về lãi suất, về tín dụng phát huy hiệu quả và tác động tích cực đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. 
 
Thứ ba, kết quả hoạt động ngân hàng trong năm 2019 không chỉ tạo thuận lợi cho quá trình tăng trưởng và phát triển của hoạt động ngân hàng trong năm 2020, mà còn tạo thuận lợi cho việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại hoạt động của mỗi TCTD góp phần thực hiện các chỉ tiêu tổng thể trong đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, với các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020 trong Đề án của Chính phủ về cơ cấu lại các TCTD theo QĐ 1058.
 
Định hướng nhiệm vụ thực hiện
 
Năm 2020 - năm kết thúc giai đoạn 2016 - 2020, với những đề án, chương trình lớn về phát triển ngành của NHTW. Trong đó có đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Việc thực hiện thành công Đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của hệ thống ngân hàng, tạo cơ sở nền tảng để tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa đó và trên cơ sở xu hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung và thành phố nói riêng, NHNN Chi nhánh TP. HCM, định hướng nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh năm 2020, tập trung 03 nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
Nhóm nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và ngân hàng của NHTW, đảm bảo hiệu quả chính sách, góp phần quan trọng trong việc tiếp tục duy trì sự ổn định thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong năm 2020; đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, doanh nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố.
 
Nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn, tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu theo kế hoạch đề ra, gắn với kết quả kết thúc giai đoạn thực hiện đề án 2016 - 2020 để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
 
Nhóm nhiệm vụ phát triển và tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các TCTD và doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Với các nội dung: hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo NQ 35 của Chính phủ, chương trình hành động 1355 của NHTW và 3907 của UBNDTP; Cải cách hành chính trong ngành Ngân hàng; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực công; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHTW và của UBNDTP.
 
Giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2020
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động ngân hàng trên địa bàn năm 2020, các giải pháp của hệ thống ngân hàng thành phố chủ yếu tập trung những giải pháp quản lý, với quan điểm chỉ đạo: hành động và trách nhiệm, tuân thủ kỷ cương pháp luật về hoạt động ngân hàng. Cụ thể:
 
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí đầu ra, nâng cao năng suất lao động; phát triển dịch vụ ngân hàng, tạo tiện ích và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng đến thay đổi cơ bản về cơ cấu thu nhập, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ phải đạt trên 30% theo định hướng của NHTW trong chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
 
Thứ hai, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị rủi ro; công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó quan tâm và thực hiện tốt công tác đào tạo, giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp trong thực hiện nghiệp vụ ở từng bộ phận, lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đặc biệt phòng ngừa rủi ro do yếu tố con người. Đây là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên.
 
Thứ ba, tuân thủ quy định pháp luật, quy định của NHTW. Đây là yêu cầu bắt buộc và khách quan, song cũng là yêu cầu của tư duy đổi mới, trong đó việc tuân thủ và thực hiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế, sẽ là cơ sở để đảm bảo tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời cũng là giải pháp hữu hiệu để hạn chế và phòng ngừa rủi ro đối với các TCTD. 
 
Bên cạnh đó cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và kỷ luật các quy định của NHTW về an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng theo Chỉ thị 07 của NHTW. Thực hiện tốt các chính sách về lãi suất, tỷ giá, về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp… góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và mục tiêu đề ra của NTHW cũng như của hệ thống ngân hàng TP. HCM trong năm 2020.

-------------
[1] Chỉ số lạm phát bình quân thấp nhất trong 03 năm gần đây. CPI bình quân 10 tháng tăng 2,48%; Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, GDP tăng trưởng tốt, 9 tháng đầu năm tăng 6,98%; Các cần đối vĩ mô liên quan: về Dự trữ ngoại hối; về xuất nhập khẩu; về cơ cấu ngành… đều đảm bảo và tăng trưởng tích cực.
[2] Số liệu dự ước.

Tô Duy Lâm

Nguồn: TCNH số 1+2/2020

 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao