Chủ Nhật, ngày 09 tháng 08 năm 2020

Hệ thống ngân hàng Kiên Giang nỗ lực thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng:09:06 03/10/2019
Lượt xem: 656
Cỡ chữ
Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn nhiều yếu kém, nhất là giao thông nông thôn (cuối năm 2010, toàn tỉnh mới có 26,6% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa), thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn còn thấp (đạt 12,6 triệu đồng/người), đời sống của một bộ phận dân cư nông thôn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (7,2%).
Vì vậy, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2020, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó nông dân là chủ thể. Nhờ đó, chương trình MTQG xây dựng NTM trở thành phong trào sâu rộng, phát huy tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các mô hình mới sản xuất có hiệu quả được đầu tư nhân rộng. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về đầu tư tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, NHNN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang xác định ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn gắn với phục vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của hệ thống Ngân hàng Kiên Giang trong suốt giai đoạn từ 2011 đến nay. NHNN Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM với các nội dung tập trung vốn cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, cung ứng các sản phẩm dịch vụ, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của người dân, xây dựng giao thông nông thôn; hỗ trợ trực tiếp bằng vật chất để góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Hưởng ứng Kế hoạch phát động thi đua, 50/53 TCTD trên địa bàn đã đăng ký tổ chức thực hiện phong trào thi đua. 
 
Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, 50 TCTD trên địa bàn đã giải ngân cho 2,51 triệu lượt khách hàng vay với tổng số tiền 283.786 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn [1] (số tiền 282.770 tỷ đồng) và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch [2] (số tiền 1.016 tỷ đồng). Đến 31/7/2019, tổng dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các nghị định và quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt 36.809 tỷ đồng, trong đó: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định của Chính phủ đạt 36.575 tỷ đồng, gấp 4,13 lần so với 2010, bình quân tăng 18,47%/năm; dư nợ cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đạt 234 tỷ đồng, gấp 3,53 lần so với 2011 (khi triển khai thực hiện), bình quân tăng 28%/năm. Phong trào thi đua phân chia thành các giai đoạn và kết quả cụ thể:
 
- Giai đoạn 2011-2015: Do địa phương tập trung chọn thí điểm xây dựng NTM tại 35 xã điểm, do đó trong giai đoạn này, các TCTD triển khai cho vay tại 35 xã điểm xây dựng NTM với tổng số tiền 12.268 tỷ đồng. Đến 31/12/2015, có 81.978 lượt khách hàng (hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp) còn dư nợ 3.363 tỷ đồng, tăng 46% so với trước khi có chương trình xây dựng NTM. Chương trình cho vay xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ trong triển khai thực hiện của tất cả các TCTD trên địa bàn. Một số TCTD có tỷ trọng dư nợ cho vay xây dựng NTM cao như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chiếm 43%); Ngân hàng Chính sách Xã hội (chiếm 21%), Ngân hàng TMCP Kiên Long (chiếm 17%), Ngân hàng TMCP Công thương (chiếm 10%),... Doanh số và dư nợ cho vay phân theo mục đích, chương trình cho vay tại 35 xã thí điểm như sau:  (i)  Doanh số cho vay hộ sản xuất kinh doanh 9.467 tỷ đồng, dư nợ 2.191 tỷ đồng (26.045 hộ dân và 46 doanh nghiệp), chiếm 65,14%; (ii) Doanh số cho vay làm đường nông thôn 9 tỷ đồng, dư nợ 4 tỷ đồng (490 hộ dân), chiếm 0,13%; (iii) Doanh số cho vay xây dựng nhà ở 1.729 tỷ đồng, dư nợ 510 tỷ đồng (8.509 hộ dân), chiếm 15,17%; (iv) Doanh số cho vay hộ nghèo 118 tỷ đồng, dư nợ 101 tỷ đồng (10.976 hộ dân), chiếm 3%; (v) Cho vay hộ cận nghèo 88 tỷ  đồng, dư nợ 78 tỷ đồng (5.609 hộ dân), chiếm 2,32%; (vi) Doanh số cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 146 tỷ đồng, dư nợ 132 tỷ đồng (17.545 hộ dân), chiếm 3,92%; (vii) Cho vay khác doanh số 711 tỷ đồng, dư nợ 347 tỷ đồng (12.753 hộ dân, 5 doanh nghiệp), chiếm 10,33%.
 
Bên cạnh các chương tình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, tại địa phương, ngành ngân hàng đã phối hợp các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất làm đường giao thông nông thôn và cho vay lồng ghép phương án, sản xuất kinh doanh theo Quyết định của UBND tỉnh giai đoạn 2012-2014. Thông qua đó, các TCTD đã  giải ngân 2.117 hồ sơ với tổng số tiền là 19 tỷ đồng.
 
- Giai đoạn 2016 - 2020: Chương trình xây dựng NTM được triển khai rộng khắp tại 117 xã trên địa bàn. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua, các TCTD trên địa bàn đã cho vay với dư nợ đạt 26.011 tỷ đồng, tăng 57,87% so với năm 2016, bình quân tăng 17%/năm.
 
Bên cạnh việc đầu tư tín dụng, các TCTD trên địa bàn đã thực hiện hỗ trợ trực tiếp các địa phương thực hiện các công trình an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với số tiền trên 302 tỷ đồng. Với các nội dung hỗ trợ góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, cụ thể: Hỗ trợ làm đường, xây cầu số tiền 54 tỷ đồng; hỗ trợ công trình thắp sáng điện 0,076 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng công trình trường học 159 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng các trung tâm chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi, nhà thiếu nhi 30 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà quân dân, xóa nhà tạm, nhà dột nát 36 tỷ đồng; ủng hộ gia đình khó khăn, quà tết cho người nghèo, gia đình khó khăn, chính sách,... hơn 3 tỷ đồng; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học bổng, ủng hộ chương trình thắp sáng ước mơ, tiếp sức mùa thi hơn 5 tỷ đồng; tài trợ xe cứu thương, máy thở cho bệnh viện; tài trợ suất phẫu thuật tim, mắt, bảo hiểm y tế hơn 11 tỷ đồng.
 
Dưới sự chung tay góp sức của các ngành từ Trung ương đến địa phương, sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, kinh tế của tỉnh Kiên Giang đã có sự phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2019 đạt 9,11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (từ 40,91% còn 34,73%), tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng (từ 16,64% lên 19,87%) và dịch vụ (từ 35,26% lên 45,40%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 tăng gấp 3,04 lần năm 2010 (đạt 2.079 USD), riêng khu vực nông thôn tăng 3,4 lần năm 2010 (đạt 42,7 triệu đồng/người), tỷ lệ hộ nghèo giảm (từ mức 8,84% năm 2010 còn 2,64% năm 2019). Đến nay, toàn tỉnh có 64/117 xã (54,7%) đạt chuẩn NTM, tiêu chí trung bình/xã đạt 16,7 tiêu chí/xã. Có 2 tiêu chí có số xã đạt 100%, 1 tiêu chí có số xã đạt thấp nhất 62%, còn lại 16 tiêu chí có số xã đạt từ 71% - 99%. Kết quả đó góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân được nâng lên. 
__________
[1] Nghị định 41/2010/NĐ-CP, Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định 116/2018/NĐ-CP.
[2] Quyết định 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định 65/2011/QĐ-TTg, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg.
 
CTV

Nguồn: TCNH số 18/2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao