Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Phát hành và điều hòa tiền mặt

10/02/2017 878
Nguồn: Tham khảo nguồn http://www.sbv.gov.vn
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao