Công đoàn Ngân hàng Việt Nam với công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019

Ngày đăng:04:40 02/07/2019
Lượt xem: 3.232
Cỡ chữ
Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019;
 

Thực hiện văn bản số 422/TLĐ ngày 28/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2019; văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 và văn bản số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về việc công tác gia đình năm 2019, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn các cấp công đoàn trong hệ thống ngành Ngân hàng triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019. Theo đó công tác công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như sau:

Các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ như: Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và các Chương trình, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới (2011 - 2020); Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của TLĐLĐVN, NHNNVN và các văn bản, chỉ thị, quyết định,... có liên quan đến công tác này.

Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác bình đẳng giới năm 2019 theo hướng dẫn của ngành Ngân hàng tại văn bản số 2584/NHNN-TCCB ngày 10/4/2019, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị thế, tiềm năng to lớn của phụ nữ,... Nghiên cứu lựa chọn nội dung truyền thông phù hợp, hưởng ứng tích cực các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019; đa dạng hóa hình thức truyền thông, phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, mở rộng đối tượng, phạm vi được truyền thông, chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là nam và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức đánh giá việc tham gia giám sát thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 thông qua việc nhắn tin ủng hộ Chương trình.

Rà soát tình hình đội ngũ nữ cán bộ công đoàn các cấp, từ đó đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ, đảm bảo chỉ tiêu về cán bộ nữ của tổ chức Công đoàn các cấp trên tinh thần Kế hoạch số 03/KH-NHNN ngày 03/3/2017 của NHNNVN về đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 với mục tiêu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, CNVCLĐ so với nam cán bộ, CNVCLĐ trong đào tạo bồi dưỡng, góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,...

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, dân số và sức khỏe sinh sản, gia đình, trẻ em đến năm 2020. Các cấp công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của TLĐLĐVN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức như diễn đàn, hội thảo, hội thi, tọa đàm chuyên đề, câu lạc bộ nữ công, lồng ghép trong các nội dung hoạt động của Công đoàn.... Căn cứ điều kiện thực tế, các đơn vị nghiên cứu đề xuất tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với chủ đề hành động của từng sự kiện cụ thể.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12). Theo đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS-KHHGĐ); Tuyên truyền về ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới, Ngày Dân số Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia về Dân số theo hướng dẫn của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về DS-SKSS-KHHGĐ trong CNVCLĐ. Thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác DS-SKSS-KHHGĐ, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách dành cho lao động nữ. Tham gia với cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với đoàn viên, người lao động. Vận động mỗi gia đình CNVCLĐ nên có đủ hai con, không lựa chọn giới tính thai nhi, phấn đấu giảm tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh,....
Ngoài ra, các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6). Chủ đề hoạt động của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019 là “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Do đó, các cấp Công đoàn Ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong gia đình, trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái… nhằm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới….
 

 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, tập trung vào dịp Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ (25/11); phát hiện, lên án và xử lý kịp thời những hành vi bạo lực gia đình; phấn đấu đạt 100% số cán bộ, CNVCLĐ trong Ngành được truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch của NHNN triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Nghiên cứu triển khai tổ chức mô hình “Lễ cưới tập thể” bằng hình thức phù hợp như: Lễ cưới cho các cặp vợ chồng đang công tác tại vùng sâu, vùng xa; lễ vinh danh các cặp vợ chồng kết hôn lâu năm, hạnh phúc bền vững; phối hợp với các đơn vị có tổ chức “Lễ cưới tập thể” để hỗ trợ kinh phí tổ chức cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… Được biết, CĐNHVN dự kiến tổ chức Hội thảo chuyên đề về Hạnh phúc gia đình trong CNVCLĐ ngành Ngân hàng vào tháng 6/2019.

Một trọng tâm nữa trong công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 đó là các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2019 (từ 01/6 đến 30/6). Chủ đề hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 là “Chung tay vì trẻ em nghèo dân tộc thiểu số”. Các cấp Công đoàn cần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua các hoạt động như: Tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động dã ngoại, thăm quan, du lịch; hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh  khó khăn... nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), ngày Tết Trung thu, nhân dịp khai giảng năm học mới, kết thúc năm học,… Triển khai mô hình “Trại hè cho con CNVCLĐ”, tổ chức sân chơi dành cho trẻ em là con đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng. Hướng dẫn trẻ em vui chơi, nghỉ hè an toàn, lành mạnh, bổ ích qua các lớp tập huấn kỹ năng như: Kỹ năng bảo vệ an toàn, phòng chống xâm hại cho trẻ; kỹ năng phòng chống đuối nước; lớp học Giáo dục tài chính cá nhân,... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội từ thiện dành cho trẻ em; rà soát, tổng hợp danh sách các cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng bị khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời tích cực giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc, ưu tiên đặc biệt đối với trẻ em nghèo, trẻ em là dân tộc thiểu số. Triển khai, tổ chức tốt công tác biểu dương, khen thưởng thành tích đối với con CNVCLĐ, hướng tới Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Ngân hàng có thành tích cao trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019...

Gắn với chủ đề hoạt động nữ công năm 2019 là: “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích thiết thực dành riêng cho đoàn viên, lao động nữ”, Ban Thường vụ CĐNHVN đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN căn cứ hướng dẫn và nội dung, chương trình trọng tâm công tác nữ công, quán triệt triển khai có hiệu quả các hoạt động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng như công tác dân số, gia đình, trẻ em năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong báo cáo công tác nữ công 6 tháng, cuối năm để tổng hợp trình các cấp.

ĐT
Nguồn: TCNH số 12-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu