Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:03:19 26/03/2021
Lượt xem: 1.739
Cỡ chữ
1. Vị trí, chức năng của Tạp chí Ngân hàng

- Tạp chí Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hoạt động theo Luật Báo chí; thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật, có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng, có trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

- Tạp chí Ngân hàng là cơ quan ngôn luận và diễn đàn về lý luận nghiệp vụ, khoa học và công nghệ ngân hàng, có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoạt động ngân hàng và những thành tựu về khoa học, công nghệ của ngành Ngân hàng và lĩnh vực liên quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tên giao dịch quốc tế: Banking Review.
- Chỉ số ISSN – 0866 – 7462 Tạp chí in.
- Tạp chí Ngân hàng hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 243/GP-TTTT ngày 7/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 243/GP-BTTTT ngày 22/6/2018; Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 191/GP-BTTTT ngày 05/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Ngân hàng

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Ngân hàng bằng tiếng Viêt, tiếng Anh, chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số, Tạp chí Ngân hàng điện tử, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí được cấp.
- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Ngân hàng.
-  Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; tổ chức diễn đàn trao đổi lý luận, thực tiễn về chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực khác có liên quan.
-  Xuất bản và phát hành các tài liệu tham khảo về lĩnh vực ngân hàng – tài chính, các ấn phẩm thông tin lý luận khoa học, công nghệ, nghiệp vụ và đào tạo trong ngân hàng và ngoài ngành Ngân hàng và các ấn phẩm liên quan khác, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Ngân hàng và quy định của pháp luật.
- Tổ chức quảng cáo, truyền thông sự kiện và các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Tạp chí Ngân hàng theo quy định của pháp luật
- Tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm khoa học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí Ngân hàng.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và mở rộng phạm vi phát hành Tạp chí Ngân hàng theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Giới thiệu, phổ biến những thành tựu khoa học, kinh nghiệm về quản lý và công nghệ ngân hàng.