Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Các hoạt động chính

Ngày đăng:03:13 23/10/2018
Lượt xem: 1.076
Cỡ chữ
6. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
6.1.  Tạp chí Ngân hàng in
       Tạp chí khoa học, chuyên về lý luận nghiệp vụ, khoa học và công nghệ ngân hàng. Tạp chí in xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, nội dung gồm các chuyên mục chính: Những vấn đề kinh tế vĩ mô; hoạt động ngân hàng trung ương; công nghệ ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính và ngân hàng quốc tế...
6.2. Chuyên đề Tin học Ngân hàng
     Diễn đàn khoa học, phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động ngân hàng. Ấn phẩm xuất bản 8 số/năm, mỗi số dày 48 trang.
     Các ấn phẩm Tạp chí Ngân hàng và Chuyên đề tin học Ngân hàng được phát hành rộng rãi trên toàn quốc, bao gồm các đại biểu Quốc hội, hệ thống ngân hàng từ Hội sở chính tới các chi nhánh ở địa phương; các viện, trường đại học, trung tâm đào tạo khối kinh tế trong toàn quốc.
6.3. Trang tin điện tử Tạp chí Ngân hàng
       Trang tin điện tử TCNH tại địa chỉ www.tapchinganhang.gov.vn hoặc www.tapchinganhang.com.vn là điểm truy cập của TCNH trên Internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng nhằm góp phần phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo TCNH; là kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng; cung cấp, trao đổi thông tin về các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ - ngân hàng, góp phần định hướng dư luận, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động truyền thông của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thực hiện mục tiêu chính trị của ngành Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.
6.4. Hội nghị, hội thảo khoa học
      Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Ngân hàng,Tạp chí Ngân hàng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về các chủ đề liên quan đến chủ trương, cơ chế, chính sách của ngành Ngân hàng.
6.5.  Xuất bản số chuyên đề, sách và tài liệu tham khảo
       Tổ chức xuất bản các số chuyên đề, sách và tài liệu tham khảo về các chủ đề tài chính – ngân hàng; cơ chế, chính sách và hoạt động quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hoạt động nghiệp vụ của các tổ chức tín dụng.
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao