Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Các hoạt động chính của Tạp chí Ngân hàng

Ngày đăng:03:34 26/03/2021
Lượt xem: 1.749
Cỡ chữ

1.  Tạp chí Ngân hàng in

Tạp chí lý luận nghiệp vụ, khoa học và công nghệ ngân hàng. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ngân hàng; Nghiên cứu lý luận về hoạt động tiền tệ, tín dụng, thanh toán và các lĩnh vực khác trong hoạt động ngân hàng.
Tạp chí in xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, dày 68 trang; nội dung gồm các chuyên mục chính: Những vấn đề kinh tế vĩ mô; Hoạt động ngân hàng trung ương; Công nghệ ngân hàng; Doanh nghiệp với ngân hàng; Ngân hàng với sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội vì sự an sinh xã hội; Thị trường tài chính; Tài chính và ngân hàng quốc tế; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

2. Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số

Là diễn đàn khoa học, phổ biến kiến thức và cập nhật thông tin về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động ngân hàng. Ấn phẩm xuất bản 8 kỳ/năm,  dày 48 trang; gồm các chuyên mục chính: Chính sách và sự kiện; Nghiên cứu - trao đổi; An ninh - bảo mật; Dịch vụ ngân hàng điện tử và ngân hàng số; Sản phẩm - giải pháp...

3. Trang Thông tin điện tử Tạp chí Ngân hàng

Trang Thông tin điện tử TCNH tại địa chỉ www.tapchinganhang.gov.vn hoặc www.tapchinganhang.com.vn là điểm truy cập của TCNH trên Internet, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng nhằm góp phần phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo TCNH; là kênh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng; cung cấp, trao đổi thông tin về các cơ chế, chính sách của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tiền tệ - ngân hàng, góp phần định hướng dư luận, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động truyền thông của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới thực hiện mục tiêu chính trị của ngành Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

4. Hội thảo, tọa đàm khoa học

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Ngân hàng,Tạp chí Ngân hàng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm khoa học về các chủ đề liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

5.  Xuất bản số chuyên đề đặc biệt, sách và tài liệu tham khảo

Tạp chí Ngân hàng thực hiện xuất bản các số chuyên đề đặc biệt đáp ứng yêu cầu truyền thông về công tác chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; xuất bản sách và tài liệu tham khảo, các tuyển tập bài viết chọn lọc có hàm lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo trong hoạch định chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng…