Thứ Ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Ngày đăng:09:22 03/02/2021
Lượt xem: 372
Cỡ chữ
Bám sát tôn chỉ mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng trên cơ sở phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó là định hướng hoạt động mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTG Việt Nam) đề ra cho năm 2021.


 
Triển khai hiệu quả chính sách BHTG
 
Đánh giá về những kết quả mà BHTG Việt Nam đã đạt được trong năm qua, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú nhận định: “Năm 2020 là năm rất nhiều khó khăn và thách thức chưa từng có đối với đất nước và ngành Ngân hàng, nhưng BHTG Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của ngành Ngân hàng, đặc biệt là công tác cơ cấu lại và xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) yếu kém”.
 
Bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, trong năm 2020, BHTG Việt Nam đã từng bước đổi mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành Ngân hàng.
 
Tính đến ngày 31/12/2020, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 QTDND, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.
 
Công tác cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng (TCTD). Trong năm 2020, BHTG Việt Nam thực hiện cấp mới 01 chứng nhận, cấp lại 22 chứng nhận và cấp 333 bản sao chứng nhận tham gia BHTG, thu hồi 01 chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.
 
BHTG Việt Nam cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG. Đến 31/12/2020, BHTG Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu phí BHTG năm 2020, đạt 108,7% kế hoạch, tăng 13% so với số phí BHTG thu được năm 2019. Trong năm 2020, BHTG Việt Nam đã thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho 32 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt với số tiền hơn 192 tỷ đồng.
 
Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTG Việt Nam. Kết thúc năm 2020, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTG Việt Nam đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư vốn năm 2020 đạt 102,5% kế hoạch được giao. Đây là nguồn lực tài chính đáng kể, giúp BHTG Việt Nam sẵn sàng chi trả khi cần thiết và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.
 
Trong năm 2020, BHTG Việt Nam thực hiện giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó tập trung giám sát chuyên sâu đối với 29 QTDND, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền. BHTG Việt Nam cũng chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm giám sát và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
 
Trong năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, BHTG Việt Nam đã điều chỉnh kịp thời kế hoạch kiểm tra và hoàn thành kiểm tra đối với 383 tổ chức tham gia BHTG, trong đó đã kiểm tra 18 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.
 
Năm vừa qua, BHTG Việt Nam không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTG Việt Nam đã chủ động hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền, vận hành chương trình mô phỏng chi trả trên phần mềm đối với ngân hàng thương mại để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.
 
Bên cạnh đó, hoạt động thông tin truyền thông được BHTG Việt Nam đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; truyên truyền về điều chỉnh hạn mức BHTG, thí điểm thực hiện khảo sát trực tuyến đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền đối với chính sách BHTG...
 
Bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ, BHTG Việt Nam cũng triển khai hiệu quả, đồng bộ các hoạt động hỗ trợ: Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Dự thảo Đề án phí BHTG phân biệt; Dự thảo báo cáo Tổng kết thi hành Luật BHTG; Nghiên cứu, báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ về nội dung tăng vốn 
điều lệ…
 
Đồng thời, đội ngũ nhân sự cấp cao và cơ cấu tổ chức của BHTG Việt Nam cũng được kiện toàn, ổn định; đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo chuyên nghiệp; triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam.
 


BHTG thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của hoạt động ngân hàng
 
Nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021
 
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN và trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế và ngành Ngân hàng năm 2021, BHTG Việt Nam đề ra một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cụ thể:
 
- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo chỉ đạo của NHNN để BHTG Việt Nam triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thêm: Cho vay đặc biệt; mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ; đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt; tham gia xây dựng phương án phá sản TCTD được kiểm soát đặc biệt trình NHNN xem xét, quyết định.
 
- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
- Hoàn thiện Đề án phí BHTG phân biệt theo yêu cầu của NHNN. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng vốn điều lệ cho BHTG Việt Nam từ kết quả hoạt động của Dự án FSMIMS. 
 
- Triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
- Tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD.
 
- Đẩy mạnh công tác giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ, tích cực thu thập và sử dụng hiệu quả hơn nguồn dữ liệu thu thập từ NHNN và các kênh khác; nghiên cứu, ứng dụng các mô hình tiên tiến nhằm phát hiện, cảnh báo an toàn hệ thống.
 
- Tăng cường năng lực tài chính của BHTG Việt Nam thông qua việc tính và thu phí BHTG đúng quy định, đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn. 
 
- Xây dựng phương án và kế hoạch dự phòng, đảm bảo chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
 
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, xây dựng Chiến lược truyền thông của BHTG Việt Nam phù hợp, gắn với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền về chính sách BHTG.
 
- Xây dựng, hoàn thiện các Đề tài nghiên cứu của BHTG Việt Nam. Hoàn thành nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Vai trò của BHTG Việt Nam trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025”. 
 
- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức BHTG trên thế giới với tư cách là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế.
 
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, đáp ứng đầy đủ và toàn diện cơ sở pháp lý trong việc triển khai các hoạt động của BHTG Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.


Vũ Văn Long - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Tạp chí Ngân hàng số 3+4/2021

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao